Základní ustanovení:

1) Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je Webzilla.cz, IČ 03329704 se sídlem Vojnice 41, 783 46 Těšetice (dále jen “správce”).

2) Kontaktní údaje správce jsou: Webzilla.cz, Vojnice 41, 783 46 Těšetice, email: info@slam.cz a telefon: 778 725 261.

3) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

2) Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů.

4) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5) Účelem zpracování osobních údajů je: výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem k umožnění této činnosti, bez poskytnutí osobních údajů není možné službu newsletteru a zasílání obchodních sdělení ze strany správce plnit.

6) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchování údajů:

1) Správce uchovává osobní údaje

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva:

1) Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení:

1) Svým souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2) Svým souhlasem prohlašujete, že je vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné, aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.

3) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.